Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.


الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ و ٢-٢-٣ می کند. در طول عمر صندوق، حد نصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود

شرح توضیحات
١ -  سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی 
حداقل 75% از کل دارایی های صندوق
1-1- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30% از کل دارایی های صندوق
1-2- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 50% از کل دارایی های صندوق
1-3- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40% از کل دارایی های صندوق
1-4- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
٢ - سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس  حداقل 5% و حداكثر 2٠% از کل دارایی های صندوق
2-1- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره
2-2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
2-3- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
2-4- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
2-5- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
2-6- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
٣ - واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان